L'ESCOLA

 •  FUNCIONAMENT DEL CENTRE
  • Horaris
  • Entrades i sortides de l'escola
  • Assistència i puntualitat
  • Comunicació escola-família 
  • Sortides i activitats
  • Aniversaris
  • Medicaments
  • Dia de la fruita
  • Protocol de polls
  • Pares-mares delegats/ades
  • Pares-mares acompanyants a les sortides

 • SERVEIS ESCOLARS
        Servei de menjador
        Servei d'acollida
        Serveis del departament (CRP, EAP, ELIC)
        Serveis Socials de l'ajuntament

 • PROJECTES D'ESCOLA
 • DOCUMENTS DE CENTRE
          Pla general anual de centre (PGAC curs 2017-18)
          Annexos